Duszniki-Zdrój

Dom Wczasów dziecięcych

DWD Duszniki-Zdrój

DWD Duszniki-Zdrój

Całoroczna, niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówka stwarzająca warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagająca wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Profil działalności naszego Domu Wczasów oraz lokalizacja w miejscowości uzdrowiskowej – Polanicy-Zdrój oraz Dusznikach-Zdroju – ukierunkowany jest na edukację ekologiczną i regionalną, promocję zdrowia oraz aktywne formy wypoczynku. Organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Wypoczynku , Green Rest” S.C, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej statucie.

Teren

Rekreacyjny
ogrodzony

Sale

Szkoleniowe
multimedialne

Sale

Gimnastyczne

Zdjęcia DWDDuszniki-Zdrój

Sprawdź nasząofertę

OfertaTerapeutycznaPocovidowaWarsztatów plastycznych